Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła zapewnia realizację prawa każdego ucznia do bezpłatnego kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

 1. Ustawy o systemie oświaty,
 2. Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,
 3. Wytycznych Kuratora Oświaty w Łodzi,
 4. Wytycznych Organu Prowadzącego,
 5. Uchwał Rady Pedagogicznej,
 6. Programu Wychowawczego-Profilaktycznego Szkoły,
 7. Wniosków Rady Rodziców.

Cele ogólne szkoły:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
 2. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, zainteresowań i uzdolnień oraz wzmacnianie motywacji do dalszej nauki.
 4. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i działań w zgodzie ze społecznymi regułami życia.
 5. Wprowadzenie uczniów w świat kultury, dorobku i dziedzictwa narodowego.
 6. Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
 7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Zadania szkoły:

Szkoła w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy:

 1. zapewnia naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu;
 3. rozwija sprawności umysłowe i zainteresowania uczniów;
 4. wdraża do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym posługiwania się technologią informacyjną;
 5. zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu oraz instaluje i dba o aktualizację oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów;
 6. uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy i wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy;
 7. rozwija umiejętności planowania i organizowania własnej nauki oraz obiektywnego oceniania własnych postępów;
 8. umożliwia poznanie ludzi i zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 9. umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury osobistej;
 10. organizuje pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych;
 11. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, stwarza możliwość korzystania z opieki psychofizycznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 12. tworzy warunki do pobierania nauki przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 13. zapewnia opiekę nad uczniami ze znacznymi i sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania.

Szkoła w zakresie wychowania, wspierając wychowawczą rolę rodziny:

 1. stwarza warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów;
 2. kształci potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, wyrabia świadomość zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
 3. sprzyja zachowaniom proekologicznym i prozdrowotnym;
 4. uczy wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania;
 5. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 6. uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i akceptowania poglądów innych ludzi;
 7. kształci umiejętność współdziałania i współtworzenia w społeczności szkolnej, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji;
 8. uczy bezkonfliktowego rozwiązywania sporów;
 9. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 10. uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi i szacunku dla dobra wspólnego;
 11. kształtuje postawy patriotyczne, prospołeczne oraz wdraża do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska i kraju;
 12. uczy poszanowania norm, praw i wolności;
 13. wdraża do dyscypliny i punktualności;
 14. włącza rodziców w życie klasy i szkoły.

Zadaniem szkoły w zakresie sprawowania opieki nad uczniami jest:

 1. zapewnienie uczniom wszechstronnych warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
 2. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, odbywających się na terenie szkoły i poza nią.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
odpowiada: Małgorzata Tomaszewska
data: 28-01-2019
wytworzył: Marcin Dwojacki
data: 28-01-2019
data: 28-01-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-01-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 72